Μεθοδολογία

Η μεθοδολογία υλοποίησης του έργου ανά πακέτο εργασίας είναι η εξής :


ΠΕ1: Διαχείριση και Συντονισμός

ΠΕ2: Πληροφόρηση και Δημοσιότητα
Μεθοδολογία : Πραγματοποίηση διημερίδας / συνεδρίου στο Δήμο Ανωγείων


ΠΕ3: Καταγραφή Υπάρχουσας Κατάστασης και Κτηνοτροφικών Μονάδων

Μεθοδολογία: Χρήση τεχνολογίας GIS για χαρτογράφηση των κτηνοτροφικών μονάδων στα διοικητικά όρια και των δύο Δήμων. Καταγραφή του αριθμού και του είδους των ζώων, της ποιότητας των εγκαταστάσεων (με βάση ποιοτική κλίμακα βαθμολόγησης), του οδικού δικτύου (ποιοτικά και ποσοτικά), της ποιότητας διαβίωσης των ζώων (ποιοτική κλίμακα βαθμολόγησης). Μετρήσεις σε υπόγεια και επιφανειακά νερά της περιοχής σε σχέση με φυσικοχημικούς και μικροβιακούς παράγοντες. Μετρήσεις σε αγρούς που δέχονται ή όχι κτηνοτροφικά απόβλητα. Εξετάσεις υγείας σε κτηνοτρόφους με έμφαση νοσήματα που σχετίζονται με τα ζώα και τα απόβλητα,  τυχαίες εξετάσεις στον τοπικό πληθυσμό για τις ίδιες παραμέτρους, εξετάσεις σε ζώα και ζωικά προϊόντα.Πέρασμα των μετρήσεων σε χάρτες και πίνακες.


ΠΕ4: Σχεδιασμός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Κτηνοτροφικών Αποβλήτων

Μεθοδολογία: Καθορισμός συστήματος αποκομιδής και σχεδιασμός για κάθε Δήμο. Καθορισμός συστήματος κεντρικής επεξεργασίας και σχεδιασμός για κάθε Δήμο. Τεχνικές περιγραφές υποδομών και εξοπλισμού. Καθορισμός του συστήματος «επί τόπου» διαχείρισης και επεξεργασίας για μικρές ή / και αποκεντρωμένες μονάδες. Καθορισμός διαδικασιών διοχέτευσης παραγόμενου κόμποστ στις καλλιέργειες και σχεδιασμός του για κάθε Δήμο (και την περιοχή γύρω από αυτόν). Καθορισμός παραμέτρων που σχετίζονται με την περιβαλλοντική παρακολούθηση του συστήματος (αβιοτικό, φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον). Σχεδιασμός βέλτιστων κτηνοτροφικών μονάδων για διευκόλυνση της διαδικασίας απομάκρυνσης και αποκομιδής των αποβλήτων. Κατάθεση σχετικών αιτήσεων αδειοδότησης και απόκτησης όλων των σχετικών αδειών.

ΠΕ5: Ανάπτυξη και Λειτουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Κτηνοτροφικών Αποβλήτων

Μεθοδολογία: Απόκτηση και εγκατάσταση εξοπλισμού. Πραγματοποίηση διαγωνισμών κατασκευής μόνιμων υποδομών. Έναρξη λειτουργίας του συστήματος που θα περιλαμβάνει: α) αποκομιδή κτηνοτροφικών αποβλήτων, β) επεξεργασία σε κεντρικές μονάδες, γ) επεξεργασία σε απομονωμένες ή μικρές μονάδες, δ) προώθησή τους σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις, ε) περιβαλλοντική παρακολούθηση της διαδικασίας.


ΠΕ6: Μεταφορά Συστήματος στο Φορέα Λειτουργίας

Μεθοδολογία: Ο κάθε Δήμος θα αναπτύξει το φορέα που θα αναλάβει τη λειτουργία του συστήματος πέρα από το παρόν χρηματοδοτικό έργο. Ο κάθε φορέας θα εκπαιδευτεί σε όλες τις σχετικές διαδικασίες (διαχείρισης και περιβαλλοντικής παρακολούθησης). Στο τέλος του έργου θα αναλάβει τη λειτουργία του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης των Κτηνοτροφικών Αποβλήτων.


Δημοσιεύτηκε την 27/12/2012 - 11:38:10

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Επιστροφή στην κορυφή