Χρηματοδοτικά Στοιχεία

Πακέτα εργασίας / Ενέργειες Κωδικός Πακέτα εργασίας / Ενέργειες Τίτλος Κόστος
ΠΕ 1  Διαχείριση & Συντονισμός 82.800,00 €
Ενέργεια 1.1  Προπαρασκευαστικές Δραστηριότητες 0,00 €
Ενέργεια 1.2 Διαχείρ./Παρακολούθ./Συντονισμός /Reporting 79.800,00 €
Ενέργεια 1.3 Εξωτερικοί Δικριβωτές 3.000,00 €
ΠΕ 2 Πληροφόρηση & Δημοσιότητα 30.300,00 €
Ενέργεια 2.1  Ημερίδες πληροφόρησης Δ. Ανωγείων 8.000,00 €
Ενέργεια 2.2 Ημερίδες πληροφόρησης Δ. Αραδίππου 5.800,00 €
Ενέργεια 2.3 Πληροφοριακό Site του έργου 7.000,00 €
Ενέργεια 2.4 Υλικό Πληροφόρησης (φυλλάδια, CDs) 9.500,00 €
ΠΕ 3 Καταγραφή Υπάρχουσας Κατάστασης και Κτηνοτροφικών Μονάδων  180.400,00 €
Ενέργεια 3.1 Χαρτογράφηση κτηνοτροφικών μονάδων στα όρια των Δήμων/Χαρτογραφική Αποτύπωση Αποτελεσμάτων 45.400,00 €
Ενέργεια 3.2 Καταγραφή ποσότητας ποιότητας κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων 15.000,00 €
Ενέργεια 3.3 Περιβαλλοντικές Μετρήσεις και Αναλύσεις 80.000,00 €
Ενέργεια 3.4 Εξετάσεις Υγείας κτηνοτρόφων - ζώων 40.000,00 €
ΠΕ 4 Σχεδιασμός Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Κτηνοτροφικών Αποβλήτων  65.500,00 €
Ενέργεια 4.1  Σχεδιασμός Συστήματος αποκομιδής για Δήμους  14.000,00 €
Ενέργεια 4.2 Σχεδιασμός Συστήματος Κεντρικής επεξεργασίας αποβλήτων  20.000,00 €
Ενέργεια 4.3 Βελτιστοποίηση κτηνοτροφικών μονάδων σχετικά με την διαδικασία αποκομιδής αποβλήτων 13.500,00 €
Ενέργεια 4.4 Διεκπεραίωση Αδειοδοτήσεων 18.000,00 €
ΠΕ 5 Ανάπτυξη και Λειτουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης Κτηνοτροφικών Αποβλήτων  658.500,00 €
Ενέργεια 5.1  Προμήθεια - Εγκατάσταση εξοπλισμού νέων υποδομών 632.500,00 €
Ενέργεια 5.2 Αρχικοποίηση εγκαταστάσεων στους Δήμους 26.000,00 €
ΠΕ 6 Μεταφορά Συστήματος στο Φορέα Λειτουργίας 77.500,00 €
Ενέργεια 6.1  Ορισμός Φορέων Λειτουργίας νέων Υποδομών 0,00 €
Ενέργεια 6.2 Εκπαίδευση Φορέων Λειτουργίας 34.500,00 €
Ενέργεια 6.3 Ανάληψη Υποδομών από τους Φορείς Λειτουργίας 15.000,00 €
Ενέργεια 6.4 Πιλοτική Λειτουργία - Παρακολούθηση 28.000,00 €
  ΣΥΝΟΛΟ 1.095.000,00 €

Δημοσιεύτηκε την 27/12/2012 - 12:45:52

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Επιστροφή στην κορυφή