Στόχοι του Εργου

Βασικός στόχος του έργου είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των κτηνοτροφικών αποβλήτων ώστε :

 • να μειωθούν οι επιπτώσεις της ανεξέλεγκτης διάθεσης τους στο περιβάλλον,
 • να βελτιωθούν οι συνθήκες υγιεινής και ευζωίας των ζώων
 • να προστατευθεί η υγεία κτηνοτρόφων, κατοίκων της υπαίθρου και καταναλωτών
 • να μεγιστοποιηθεί το όφελος για τα καλλιεργήσιμα εδάφη με τη διάθεση των επεξεργασμένων αποβλήτων στις αγροτικές καλλιέργειες

Οι επιμέρους στόχοι του έργου είναι:

 • Καταγραφή των κτηνοτροφικών μονάδων και των αποβλήτων που παράγουν στα όρια των εμπλεκόμενων Δήμων
 • Καταγραφή των επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην ασφάλεια και υγιεινή των ανθρώπων και στο επίπεδο ζωής των ζώων σε σχέση με το υπάρχον σύστημα διάθεσης / διαχείρισης των αποβλήτων
 • Ο σχεδιασμός ενός συστήματος :
  • Κεντρικής διαχείρισης (συλλογής και επεξεργασίας)
  • Επιτόπου διαχείρισης για μικρές ή / και απομονωμένες κτηνοτροφικές μονάδες
  • Προώθησης των επεξεργασμένων αποβλήτων και υπολειμμάτων στη γεωργία
  • Περιβαλλοντικής / μικροβιολογικής παρακολούθησης αναπόσπαστο τμήμα του συνολικού συστήματος διαχείρισης και υλοποίησή του
 • Ο σχεδιασμός εναλλακτικών λύσεων βελτίωσης των υποδομών των στάβλων ώστε να διευκολυνθεί η συλλογή των αποβλήτων και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης των ζώων
Δημοσιεύτηκε την 27/12/2012 - 11:17:16

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Επιστροφή στην κορυφή