Ταυτότητα του έργου

Η γεωργική γη της Κρήτης και της Κύπρου έχουν ένα βασικό κοινό χαρακτηριστικό: τη χαμηλή συγκέντρωση της οργανικής ουσίας. Η πολυετής εντατική καλλιέργεια έχει οδηγήσει στη συστηματική υποβάθμιση των εδαφών με την οργανική τους ουσία να πέφτει κάτω από το 0,5 % και την ερημοποίηση να εμφανίζεται ως μια μη αναστρέψιμη κατάσταση. Η ανάγκη να βρεθεί καλής ποιότητας οργανική ουσία είναι εξαιρετικά μεγάλη και όπως είναι λογικό παραγωγοί όπως η κτηνοτροφία αποτελούν μια από τις πρώτες επιλογές, μεταξύ άλλων και για ιστορικούς και παραδοσιακούς λόγους. Την ίδια στιγμή η ολοκληρωμένη διαχείριση των κτηνοτροφικών μονάδων αλλά και των αποβλήτων αποτελεί ένα εξαιρετικά μεγάλο ζήτημα καθώς αφορά τόσο την ευζωία του ζωικού κεφαλαίου,  αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος και την δημόσια υγεία (κτηνοτρόφων, κατοίκων της υπαίθρου και καταναλωτών) αλλά και την υγεία και ευζωία των ζώων,  η οποία καλύπτεται πλέον νομοθετικά.

Εκατοντάδες τόνοι αποβλήτων καταλήγουν ανεξέλεγκτα σε παράνομους χώρους απόθεση στερεών αποβλήτων, βουνοπλαγιές και ρεματιές μολύνοντας ακόμα και τα επιφανειακά και υπόγεια νερά. Ακόμα όμως και όταν καταλήγουν στη γεωργική γη, αυτό γίνεται χωρίς μέτρο και καθοδήγηση και χωρίς τα απόβλητα να έχουν περάσει διαδικασίες επεξεργασίας που θα τα κάνουν πιο ασφαλή.  Στόχος της προτεινόμενης δράσης είναι ο συνδυασμός της διπλής αυτής πραγματικότητας και η μετατροπή της από δύο προβλήματα σε μια βιώσιμη και ουσιαστική λύση μέσω της ανάπτυξης ενός ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης των κτηνοτροφικών αποβλήτων με έμφαση στην προώθηση ενός υψηλού ποιότητας προϊόντος στα καλλιεργήσιμα εδάφη. Επίσης με το έργο επιδιώκεται η ανάπτυξη σχεδίων που θα επιτρέψουν τη βελτίωση των εγκαταστάσεων σταβλισμού ώστε να ενισχυθεί η περιβαλλοντική διαδικασία διαχείρισης των αποβλήτων και να βελτιωθούν οι συνθήκες ζωής των ζώων.

Οι κύριοι και επιμέρους στόχοι του προγράμματος επιτυγχάνονται με την  δημιουργία και λειτουργία των Ολοκληρωμένων Κέντρων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης Κτηνοτροφικών Αποβλήτων. Διακριτά μέρη του έργου είναι η ανάπτυξη συστήματος κομποστοποίησης των αποβλήτων σε Ελλάδα και Κύπρο, η διεξαγωγή μικροβιολογικών αναλύσεων και η επιτήρηση των πλέον συχνών ζωονόσων που απαντώνται στην κτηνοτροφική περιοχή των Ανωγείων και την Κύπρου, και βέβαιοα η παρακολούθηση ανάπτυξης περιβαλλοντικά ελεγμένων κτηνοτροφικών μονάδων. Αρωγοί και υποστηρικτικά εργαλεία στην προσπάθεια του Προγράμματος είναι εκτός των συμμετεχόντων φορέων, το Κέντρο Ζωονόσων Ανωγείων και οι κτηνοτροφικοί Συνεταιρισμοί των ευρύτερων περιοχών. 


Δημοσιεύτηκε την 04/12/2014 - 07:43:19

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Επιστροφή στην κορυφή