Εκροές

  • Χαρτογράφηση σε βάση GIS των κτηνοτροφικών μονάδων και ταξινόμησή τους  σε επίπεδα ανάλογα την ποσότητα και την ποιότητα των αποβλήτων καθώς και την ποιότητα των εγκαταστάσεων  
  • Αποτύπωση    της   υφιστάμενης κατάστασης    του   περιβάλλοντος, της ασφάλειας και υγιεινής των ανθρώπων και του επιπέδου ζωής των ζώων σε σχέση με το υπάρχον σύστημα διάθεσης / διαχείρισης των αποβλήτων.
  •  Σύστημα αποκομιδής και συγκέντρωσης των αποβλήτων για μονάδες στις οποίες οι παραγόμενες ποσότητες επιτρέπουν την ένταξή τους στο συνολικό σύστημα  ή σύστημα επί τόπου διαχείρισης και επεξεργασίας για τις απομονωμένες μονάδες ή για εκείνες που η παραγόμενη ποσότητα καθιστά ασύμφορη την ένταξη στη συνολική  διαδικασία αποκομιδής.
  • Δύο μονάδες κομποστοποίησης (μια στα όρια του κάθε Δήμου) 
  • Σύστημα    προώθησης   σε    καλλιεργήσιμες  εκτάσεις   του παραγόμενου κόμποστ με έμφαση τις δενδρώδεις καλλιέργειες και ειδικότερα την ελιά.
  •  Σύστημα περιβαλλοντικής παρακολούθησης για την παρακολούθηση φυσικοχημικών και μικροβιακών παραμέτρων σε όλο το φάσμα του συστήματος διαχείρισης και για όλες τις παραμέτρους του περιβάλλοντος
  • Λεπτομερές σχέδιο διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου τόσο προς τους φορείς που σχετίζονται με τη διαχείριση των αποβλήτων και υπολειμμάτων όσο και με την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα.

 


Δημοσιεύτηκε την 27/12/2012 - 11:21:25

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Επιστροφή στην κορυφή