Αναμενόμενα αποτελέσματα από την υλοποίηση του έργου

 • Μείωση έως και εξάλειψη των ποσοτήτων κοπριών που διατίθενται ανεξέλεγκτα είτε στο φυσικό περιβάλλον (ρέματα, πλαγιές κλπ) είτε στο ανθρωπογενές (χώρους απόθεσης αποβλήτων) είτε στις καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
 • Μείωση έως και εξάλειψη :
  • των περιβαλλοντικών προβλημάτων που δημιουργεί το υπάρχον ανεξέλεγκτο σύστημα διάθεσης των κτηνοτροφικών αποβλήτων.
  • των κινδύνων για τη δημόσια υγεία (κτηνοτρόφων, κατοίκων την υπαίθρου και καταναλωτών) που δημιουργεί το υπάρχον ανεξέλεγκτο σύστημα διάθεσης των κτηνοτροφικών αποβλήτων.
 • Σημαντική αύξηση
  • της ποσότητας υψηλής ποιότητας επεξεργασμένων αποβλήτων που θα οδηγηθούν στη γεωργία ως πρόδρομες μορφές της απαραίτητης οργανικής ουσίας
  • της οργανικής ουσίας των καλλιεργήσιμων εδαφών τόσο στα όρια των Δήμων όσο και έξω από αυτά ως αποτέλεσμα του συστήματος διαχείρισης (συλλογή / επεξεργασία / προώθηση).
 • Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώων ως έμμεσο αποτέλεσμα τόσο της αποτελεσματικής απομάκρυνσης των αποβλήτων όσο και της βελτίωσης των υποδομών των στάβλων για τη βελτίωση της διαδικασίας αποκομιδής.
 • Ύπαρξη ενός συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης που θα εμπεριέχει αποκομιδή, επεξεργασία και διάθεση κτηνοτροφικών καθώς και περιβαλλοντική παρακολούθηση της διαδικασίας, θα περάσει στο σύνολο του σε ένα κατάλληλο διαχειριστικό φορέα στον κάθε Δήμο και θα εγγυηθεί όλα τα παραπάνω και μετά το κλείσιμο του έργου.
 • Δεκάδες ενημερωμένες αντίστοιχες οντότητες όπως ΟΤΑ, συνεταιρισμοί, ιδιώτες κλπ για τις δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά του συστήματος καθώς και δεκάδες μέλη της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας ενημερωμένα για τα ευρήματα και τα αποτελέσματα του έργου.

Δημοσιεύτηκε την 27/12/2012 - 11:21:57

Κατασκευή ιστοσελίδων Ints Κατασκευή ιστοσελίδων Ints
Επιστροφή στην κορυφή